ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
Senovážné nám. 1,370 01 Č.Budějovice

Zaměření firmy

Firma disponuje týmem kvalitních odborníků a všemi důležitými softwarovými a hardwarovými prostředky pro zpracovávání zadaných úkolů a zakázek. Spolupracujeme se specializovanými firmami, které pro nás zajišťují geodetické práce, inženýrskogeologické, hydrogeologické, stavebně technické průzkumy
a specializované části projektů (ASŘ, vzduchotechnika a pod.). Všechny spolupracující firmy a společnosti jsou na vysoké úrovni.

 

Hlavní druhy projektů

 • čistírny odpadních vod pro obce a města všech velikostí
 • kanalizace (gravitační, tlakové)
 • čerpací stanice odpadních vod, pitných vod, povodňové čerpací stanice
 • vodovody
 • vodojemy
 • úpravny pitných a procesních vod
 • odvádění a čištění dešťových vod
 • předčištění a čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu
 • základní technická vybavenost území (sítě, komunikace a pod.)
 • jímání, úprava a doprava vody pro zasněžování
 • rekonstrukce ulic v obcích a ve městech (povrchy, inženýrské sítě)

další činnost

 • vodohospodářské části územně plánovacích dokumentací
 • technicko - ekonomické studie v oboru vodního hospodářství
 • technický audit vodohospodářských zařízení
 • provozní a kanalizační řády
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr
 • poradenství a konzultační činnost v oboru

 inženýring ve stavebnictví

 • zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • výkon autorského dozoru, zajištění technického dozoru
 • zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků pro vodohospodářské akce